صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

به همین دلیل است که بوی آمونیاک برخی از نیترید بور شش ضلعی وجود دارد

Dec 23, 2016

نیترید بور شش ضلعی، hBN است پیوند کووالانسی با اتم B و N اتم N اتم الکترون از دست داده و 3 و B بدست آوردن الکترون 3.
اما خارج از یون ها کوتاه از الکترون، ناپایدار است. هنگامی که آن آب را ملاقات می کند یون ها با یون H از آب باند خواهد شد، آنها آمونیاک را ایجاد کنید. کریستال های کوچک اندازه hBN پودر محتوا یون ها متزلزل تر از اندازه بزرگ پودر در نسبت. پس از پودر hBN کوچکتر بیشتر بوی آمونیاک از اندازه بزرگ پودر هنگام جذب رطوبت.

N-+ H+-NH3