صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

چرا نیترید بور شش ضلعی احساس صاف

Dec 23, 2016

مولکولی ازنیترید بور شش ضلعیتوسط سه اتم B و N سه اتم تشکیل شده است. B و N اتم توسط نیروی پیوند اتمی برگزار می شود.


پودر hBN توسط بسیاری از لایه های مسطح تشکیل شده است. این آپارتمان با هم توسط نیروهای واندروالس ون der برگزار می شود.

نیروی اتمی باند بالاتر از ون der واندروالس نیروهای، تا زمانی که ما پیچ و تاب و پودر لایه های جدا کند، ما می توانیم احساس صاف. روان hBN برخی از محصولات مانند Sinyos شش ضلعینیترید بور پوشش رواناستفاده از آن گرفته شده است.